Bursa Performanță

Se acordă elevilor care înregistrează rezultate deosebite la olimpiade/concursuri şcolare ori activităţi tehnico-ştiinţifice, artistice sau sportive, extracurriculare, desfăşurate în cadru organizat.

Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească aplicanţii:

 • să aibă cetăţenie română;
 • să frecventeze cursurile de zi ale unei instituţii de învăţământ de pe raza judeţului Vâlcea;
 • să aibă domiciliul pe raza judeţului Vâlcea;
 • să nu fie cuprinşi în alte programe de burse publice sau private (cu excepţia burselor de merit si burselor sociale oferite de unităţile de învăţământ);
 • să fi obţinut în ultimii 3 ani şcolari media generală de cel puţin 8.50 si nota 10 la purtare şi să nu aibă nicio corigenţă la sfârşitul anului şcolar 2022-2023.

Documente necesare pentru înscriere:

 • cererea de înscriere în program, disponibilă în format electronic la www. fundatiamiticacraciunescu.ro/burse/documente/, completată integral şi semnată;
 • foaia matricolă care să ateste rezultatele şcolare din ultimii 3 ani de studiu;
 • un eseu (1-2 pagini) cu tema: “Cine sunt, ce valori și pasiuni am?”;
 • copie certificat de naştere, conform cu originalul;
 • copie CI, conform cu originalul;
 • copie conform cu originalul legitimaţie sau adeverinţă care să ateste calitatea de membru al unui club/ alte forme de organizare în cadrul căreia desfăşoară activitatea la care a obţinut performanţe;
 • recomandare scrisă din partea unui profesor/mentor. Vor fi luate în considerare doar documentele purtând semnatura olografă si conţinând numele, prenumele, funcţia şi datele de contact ale celui care redactează recomandarea;
 • copii diplome obţinute la olimpiade şcolare sau activităţi extracurriculare şi, acolo unde activitatea în cauză permite, portofoliu;
 • copie CI reprezentant legal/ tutore, conform cu originalul;
 • datele de contact bancare ale elevului sau reprezentantului legal/ tutorelui – contul în care se vor vira lunar sumele aferente bursei.