Regulament

REGULAMENT PRIVIND CRITERIILE DE ACORDARE A BURSELOR FUNDAŢIEI „MITICĂ CRĂCIUNESCU”

                        REGULAMENT PRIVIND CRITERIILE DE ACORDARE A BURSELOR

                                               FUNDAŢIEI MITICĂ CRĂCIUNESCU

I.Considerații Generale

Fundația Mitică Crăciunescu își propune să sprijine comunitatea, prin toate mijloacele pe care le are la dispoziție. Vedem fiecare acțiune a noastră ca pe o oportunitate de a schimba în bine, de a sprijini domeniile în care se resimte nevoia de implicare, sănătatea și educația.

Scopul Fondului de Burse Mitică Crăciunescu constă în dezvoltarea durabilă a judeţului Vâlcea prin susţinerea performanţei şi acordarea de suport pentru formarea tinerilor. Susţinem elevii cărora vrem să le oferim un start bun în viaţă şi şansa de a-şi împlini potenţialul.

Fondul de Burse Mitică Crăciunescu este un proiect al Fundaţiei Mitică Crăciunescu, cu sediul în județul Vâlcea, comuna Bujoreni, strada Abatorului, nr.110, CUI 35117233.

Valoarea proiectului: Valoarea totală a fondului destinat celor 30 de burse este de 90 000 lei. Valoarea totală a proiectului este de 160 000 lei.

Baza materială pentru acordarea burselor o constituie veniturile obţinute de Fundația Mitică Crăciunescu, administrate potrivit dorinței reprezentanţilor ei.

Procesul de selecție va continua pentru locurile devenite disponibile în urma finalizării perioadei de bursă, prin absolvirea studiilor, a beneficiarilor înscriși în anul școlar 2022-2023.

Bursele Fundaţiei Mitică Crăciunescu se vor acorda elevilor din judeţul Vâlcea care în anul şcolar 2022 -2023 sunt înscrisi în clasele a VIII-a, a IX-a, a X-a si a XI-a şi care ulterior, în anul  şcolar 2023-2024 vor fi elevi ai claselor a IX-a, a X-a, a XI-a si a XII-a.

Acordarea burselor se face pe 2 categorii, astfel: PERFORMANŢĂ şi SUPORT. Se vor acorda în total 30 de burse, pentru ambele categorii de burse menţionate, în cuantum de 300 de lei/elev/lună. Sumele aferente vor fi virate lunar, în contul indicat de beneficiar.

Bursierii beneficiari ai Programului de Burse al Fundaţiei Mitică Crăciunescu îşi păstrează calitatea de bursier daca indeplinesc criteriile de selectie stabilite prin prezentul  regulament pana la finalizarea studiilor.

Bursierii Fundaţiei Mitică Crăciunescu, care pe durata efectuarii studiilor beneficiaza de programe scolare   burse sau schimb de experienta in strainatate îşi mentin calitatea de bursier al Fundaţiei pe  durata intregului an scolar.

Pentru fiecare dintre categorii vor fi desemnaţi beneficiari, corespunzator numărului de burse acordate si câte 3 rezerve pentru fiecare categorie, pentru situaţiile în care unul dintre beneficiarii iniţial desemnaţi nu mai întruneşte criteriile/ condiţiile pentru acordarea bursei.

Un candidat poate aplica la o singură categorie de bursă, la alegere, indiferent dacă întruneşte condiţiile de acordare pentru ambele categorii.

Programul se desfăşoară în parteneriat cu Fundaţia Comunitară Vâlcea.

Perioada de acordare a burselor: Bursele vor fi acordate pe o durată fixă de 10 luni, în cadrul anului școlar, incepand cu luna septembrie 2023.

II. Selecția pentru Bursa Performanta si Bursa Suport, se realizeaza conform criteriilor enumerate la capitolul urmator.

Condiții de selecție și menținere a bursei: Pentru menținerea bursei, se impune atingerea mediei generale de 8.50, obținerea notei 10 la purtare și absența corigențelor la finalul anului școlar 2023-2024. De asemenea, numărul de absențe lunare nu trebuie să depășească 5, cu excepția celor motivate medical.

Fundația își rezervă dreptul de a suspenda oricând programul de burse și de a reevalua menținerea fiecărei burse în parte, în baza deciziei luate de comisia internă a fundației. Eventualele situații de pandemie sau alte cazuri de forță majoră pot constitui criterii de încetare a programului de burse.

            III. Categoriile de burse

 1. Bursa PERFORMANŢĂ
 2. Bursa SUPORT

CRITERIILE DE ACORDARE A BURSELOR

BURSA PERFORMANŢĂ:

Se acordă elevilor care înregistrează rezultate deosebite la olimpiade/concursuri şcolare ori activităţi tehnico-ştiinţifice, artistice, sportive, extracurriculare, desfăşurate în cadru organizat.

Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească aplicanţii:

– să aibă cetăţenie română;

– să frecventeze cursurile de zi ale unei instituţii de învăţământ  de pe raza judeţului Vâlcea;

– să aibă domiciliul pe raza judeţului Vâlcea;

– să fi obţinut  în ultimii 3 ani şcolari media generală de cel puţin 8.50 si nota 10 la purtare şi să nu aibă nicio corigenţă la sfârşitul anului şcolar 2022-2023.

Documente necesare pentru înscriere:

 • cererea de înscriere în program, disponibilă în format electronic la

www. fundatiamiticacraciunescu.ro/burse/documente/, completată integral şi semnată;

 • foaia matricolă care să ateste rezultatele şcolare din ultimii 3 ani de studiu;
 • un eseu (1-2 pagini) cu tema: “Cine sunt, ce valori și pasiuni am?”;
 • copie certificat de naştere, conform cu originalul;
 • copie CI, conform cu originalul;
 • copie conform cu originalul legitimaţie sau adeverinţă care să ateste calitatea de membru al unui club/ alte forme de organizare în cadrul căreia desfăşoară activitatea la care a obţinut performanţe;
 • recomandare scrisă din partea unui profesor/mentor. Vor fi luate în considerare doar documentele purtând semnatura olografă si conţinând numele, prenumele, funcţia şi datele de contact ale celui care redactează recomandarea;
 • copii diplome obţinute la olimpiade şcolare sau activităţi extracurriculare şi, acolo unde activitatea în cauză permite, portofoliu;
 • copie CI reprezentant legal/ tutore, conform cu originalul;
 • datele de contact bancare ale elevului sau reprezentantului legal/ tutorelui – contul în care se vor vira lunar sumele aferente bursei.

BURSA SUPORT

Se acordă elevilor care provin din familii cu venit brut sub plafonul de 4.000 lei.

Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească aplicanţii:

– să aibă cetăţenie română;

– să frecventeze cursurile de zi ale unei instituţii de învăţământ  de pe raza judeţului Vâlcea;

– să aibă domiciliul pe raza judeţului Vâlcea;

– să nu fie cuprinşi în alte programe de burse publice sau private (cu excepţia burselor de merit si burselor sociale oferite de unităţile de învăţământ);

– să fi obţinut  în ultimii 3 ani şcolari media generală de cel puţin 8.50 si nota 10 la purtare şi să nu aibă nicio corigenţă la sfârşitul anului şcolar 2022-2023.

Documente necesare pentru înscriere:

 • cererea de înscriere în program, disponibilă în format electronic la www. fundatiamiticacraciunescu.ro/burse/documente/, completată integral şi semnată;
 • foaia matricolă care să ateste rezultatele şcolare din ultimii 3 ani de studiu;
 • un eseu (1-2 pagini) cu tema: “Cine sunt, ce valori și pasiuni am?”;
 • copie certificat de naştere, conform cu originalul;
 • copie CI, conform cu originalul;
 • recomandare scrisă din partea unui profesor/mentor. Vor fi luate în considerare doar documentele purtând semnatura olografă si conţinând numele, prenumele, funcţia si datele de contact ale celui care redactează recomandarea;
 • copie CI reprezentant legal/ tutore, conform cu originalul;
 • datele de contact bancare ale elevului sau reprezentantului legal/ tutorelui – contul în care se vor vira lunar sumele aferente bursei;
 • acte doveditoare privind veniturile cu caracter permanent ale parinţilor sau susţinătorilor legali pe ultimele 3 luni anterior datei depunerii candidaturii, respectiv:
  • adeverinţă de salariu (în cazul celor care realizează venituri din salarii), în original;
  • copie cupoane pensie sau şomaj (în cazul părinţilor pensionari sau şomeri);
  • adeverinţă de venit (certificat) pentru ambii părinţi, eliberată de Administraţia Finanţelor Publice privind existenţa venitului agricol, precum şi alte venituri – chirii sau alte activităţi, în original;
  • în cazul membrilor familiei care nu realizează venituri, declaraţie pe propria răspundere.
 • pentru copiii institutionalizati sau aflati in plasament, acte doveditoare fie de la institutia care asigura tutela, fie de la tutore (plasament sau alta forma).

DEPUNEREA DOSARELOR DE CANDIDATURĂ ŞI SELECŢIA CANDIDAŢILOR

Pentru toate categoriile de burse, dosarele de candidatură se vor depune în perioada 10 iulie–20 august 2023, prin următoarele modalităţi:

 • fizic, la sediul Fundației Mitică Crăciunescu din Bujoreni, Strada Abatorului, nr. 110;
 • prin poştă (cu confirmare de primire) sau curier, în plic adresat Fundaţiei Mitică Crăciunescu, la adresa: România, judeţ Vâlcea, Bujoreni, Strada Abatorului, nr. 110;
 • în format electronic, la office@fundatiamiticacraciunescu.ro;
 • în format electronic, la fundatiamiticacraciunescu.ro/burse/trimitere-dosar

Candidaturile depuse după data de 20  august 2023, ora 22.00, prin e-mail, prin poștă sau curier (data înscrisă pe ştampila poştei sau numărul de AWB, ora transmiterii emailului) nu vor fi luate în considerare.

Dosarele incomplete sau care conțin informaţii dovedite inexacte vor fi descalificate.

Analiza dosarelor de candidatură şi selecţia beneficiarilor se va face de către o comisie.

Selecția bursierilor se va face în baza unui punctaj, calculat după cum urmează:

BURSA PERFORMANŢĂ:

Media ultimilor 3 ani de studiiîntre 8.50 – 8.990 puncte
între 9.00 – 9.491 punct
între 9.50 – 102 puncte
Eseu cu tema “Cine sunt, ce valori și pasiuni am?”notat cu minimum 1 punct, maximum 4 puncte,în funcție de încadrarea în tematică
Diplome obținute la olimpiade/concursuri şcolare ori activităţi tehnico-ştiinţifice, artistice sau sportive, extracurriculare2 puncte
Dosar de talent/ portofoliu (foto, video, articole de presă, etc.)2 puncte

Numărul maxim de puncte acordate: 10pct.

BURSA SUPORT:

Media ultimilor 3 ani de studiiîntre 8.50 – 8.991 punct
între 9.00 – 9.492 puncte
între 9.50 – 103 puncte
Eseu cu tema “Cine sunt, ce valori și pasiuni am?”notat cu minimum 1punct, maximum 4 puncte,în funcție de încadrarea în tematică
Venit brut/ familie în ultimele 3 luni anterioare datei depunerii candidaturii3.501 lei – 4.000 lei1 punct
3.001 lei = 3.500 lei2 puncte
Sub/inclusiv 3.000 lei3 puncte

Numărul maxim de puncte acordate: 10pct.

     Pentru ambele categorii, bursele se vor acorda în ordinea descrescătoare a punctajului obținut, în limita numărului de burse disponibil pentru fiecare categorie. În cazul în care doi sau mai mulți candidați obțin același punctaj final, departajarea se va face în ordinea datei de depunere a dosarelor.

          Numele bursierilor Fundaţiei Mitică Crăciunescu, pentru toate categoriile de burse, vor fi afişate în data de 5 septemebrue 2023 pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/fundatiamiticacraciunescu şi pe fundatiamiticacraciunescu.ro. Elevii acceptaţi în program vor fi contactaţi telefonic.

OBLIGAŢIILE BENEFICIARILOR

Beneficiarii burselor au obligația:

 • De a participa la orice eveniment organizat de fundație la invitația acesteia;
 • De a evita acumularea de absențe școlare nejustificate;
 • De a prezenta la solicitarea fundației o situație a mediilor școlare și a absențelor;
 • De a demonstra implicarea activă în activități de voluntariat sau comunitare;
 • De a respecta un cod de conduită etică și de onoare, atât în cadrul instituției de învățământ, cât și în comunitate;
 • De a informa fundația despre orice schimbări majore în situația lor personală sau academică.
 • De a furniza, la cererea fundației, o raportare detaliată a utilizării fondurilor primite prin bursă.
 • trebuie să-şi păstreze pe toată perioada primirii acestora calitatea de elevi la cursuri de zi si la instituţii de învăţământ de pe raza judetului Vâlcea.
 • de a rămâne în contact permanent cu reprezentanţii Fundaţiei Mitică Crăciunescu, de a informa  imediat despre schimbarea domiciliului, schimbarea numărului de telefon sau a datelor de contact, schimbarea adresei de email sau transferul la o altă unitate de învăţământ.
 • de a trimite rezultatele şcolare după fiecare semestru, în termen de 15 zile de la terminarea semestrului, respectiv primirea mediilor, în format electronic, la adresa office@fundatiamiticacraciunescu.ro

 Nerespectarea acestei cerinţe atrage după sine suspendarea bursei până la primirea rezultatelor şcolare.

Beneficiarii se obligă ca pe toată perioada în care beneficiază de bursa acordată să răspundă apelurilor iniţiate de reprezentanţii Fundaţiei Mitică Crăciunescu. În situaţia în care din motive justificate nu pot prelua apelurile, îi vor contacta pe reprezentanţii organizatiei menţionate imediat ce au posibilitatea, dar nu mai târziu de 48 de ore.

Condiții de încetare a bursei:

 • Decesul bursierului;
 • Schimbarea domiciliului in alt judet cu exceptia programelor scolare la care participa bursierul, schimb de experienta sau burse in strainatate;
 • Incetarea activității școlare a bursierului înainte de finalizarea programului anual de bursă;
 • Atitudinea sau comportamentul bursierului care provoacă un prejudiciu de imagine Fundației;
 • Nerespectarea obligațiilor menționate mai sus sau nerespectarea regulilor de conduită stabilite de instituția de învățământ sau de fundație;
 • Nereușita de a promova în anul următor de studiu sau retragerea voluntară din instituția de învățământ;
 • Furnizarea de informații false sau înșelătoare la momentul aplicării pentru bursă sau în orice moment al perioadei de bursă.

PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Prin semnarea fişei de înscriere şi depunerea dosarului de candidatură, candidaţii si tutorii lor legali îşi exprimă acordul ca Fundația Mitică Crăciunescu să folosească aceste informaţii în vederea evaluării și selecţiei beneficiarilor burselor şi în scopul derulării programului.

Datele personale ale participanţilor şi tutorilor legali  vor fi prelucrate în conformitate cu legislaţia aplicabilă în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal, în mod particular în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (”GDPR”)

Datele cu caracter personal ale participanților la campania de acordare a burselor vor fi prelucrate de catre Fundația Mitică Crăciunescu în următoarele scopuri:

1.         (i)  înregistrarea și selecția persoanelor în vederea acordării burselor;

2.         (ii)  desemnarea si validarea elevilor care vor primi bursă:

3.         (iii)  atribuirea bursei și efectuarea tuturor operațiunilor financiar contabile necesare;

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate pentru desfășurarea campaniei de acordare a burselor:

Pentru înscrierea si derularea campaniei de acordare a burselor, inclusiv pentru contactarea participanților, Fundației Mitică Crăciunescu va prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal ale persoanelor vizate: nume si prenume candidat, nume si prenume părinte/tutore, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, rezultate şcolare, date bancare.

Temeiul legal al prelucrării acestor date cu caracter personal este consimțământul. În cazul în care va fi necesar, prelucrarea se va realiza și pentru îndeplinirea obligațiilor legale ale Fundației Mitică Crăciunescu precum și pentru apărarea intereselor legitime ale acesteia, precum un drept în instanță.

Conform GDPR, persoana vizată are următoarele drepturi: Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate, Dreptul de a cere rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal, Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării, Dreptul de a retrage consimțământul pentru prelucrare, Dreptul de a vă opune cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, Dreptul de a nu fi obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri, Dreptul la portabilitatea datelor, Dreptul de a depune o plângere in fata Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) si dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată competente.

Fundaţia Mitică Crăciunescu  se obligă să implementeze măsuri tehnice şi organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător datelor cu caracter personal aparţinând participanţilor la program. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va ţine seama în special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate în special, în mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizată sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

Datele cu caracter personal vor fi dezvăluite autorităților, în cazurile în care Fundaţia Mitică Crăciunescu trebuie să respecte obligaţiile impuse de legislaţia în vigoare.

Datele candidaţilor vor fi folosite şi stocate atât timp cât este necesar pentru derularea Fondului de Burse Mitică Crăciunescu, precum și pe perioada impusă de legislația română pentru verificarea corectitudinii informațiilor furnizate autorităților fiscale. Datele vor fi stocate pentru o perioadă de 10 ani de la plata impozitelor, conform obligațiilor fiscale impuse de legislația în vigoare.

Înscrierea la Fondul de Burse Mitică Crăciunescu constituie consimţământul expres şi prealabil al bursierilor şi tutorilor legali  ai acestora referitor la faptul că numele si prenumele, localitatea de domiciliu, imaginea şi vocea, dupa caz, vor putea fi facute publice, prin orice mijloc de comunicare, potrivit legislaţiei în vigoare, şi folosite în materiale proprii de promovare de către Fundaţia Mitică Crăciunescu, fără niciun fel de plată aferentă.