Regulament

REGULAMENT PRIVIND CRITERIILE DE ACORDARE A BURSELOR FUNDAŢIEI „MITICĂ CRĂCIUNESCU”

Fundația Mitică Crăciunescu își propune să sprijine comunitatea, prin toate mijloacele pe care le are la dispoziție. Vedem fiecare acțiune a noastră ca pe o oportunitate de a schimba în bine, de a sprijini domeniile în care se resimte nevoia de implicare, sănătatea și educația.

Scopul Fondului de Burse Mitică Crăciunescu constă în dezvoltarea durabilă a judeţului Vâlcea prin susţinerea performanţei şi acordarea de suport pentru formarea tinerilor. Susţinem elevii cărora vrem să le oferim un start bun în viaţă şi şansa de a-şi împlini potenţialul.

Fondul de Burse Mitică Crăciunescu este un proiect al Fundaţiei Mitică Crăciunescu, cu sediul în județul Vâlcea, comuna Bujoreni, strada Abatorului, nr. 110, CUI 35117233.

Baza materială pentru acordarea burselor o constituie veniturile obţinute de Fundația Mitică Crăciunescu, administrate potrivit dorinței reprezentanţilor ei.

Bursele Fundaţiei Mitică Crăciunescu se vor acorda elevilor din judeţul Vâlcea care în anul şcolar 2020 -2021 sunt înscrisi în clasele a VIII-a, a IX-a, a X-a si a XI-a şi care ulterior, în anul şcolar 2021-2022 vor fi elevi ai claselor a IX-a, a X-a, a XI-a si a XII-a.

Acordarea burselor se face pe 2 categorii, astfel: PERFORMANŢĂ şi SUPORT.

Se vor acorda în total 30 de burse, respectiv câte 15 burse pentru fiecare dintre categoriile menţionate, în cuantum de 250 de lei/ elev/lună. Sumele aferente vor fi virate lunar, în contul indicat de beneficiar.

Bursele se vor acorda pe o perioadă determinată, de 10 luni, pentru anul şcolar 2021 – 2022, începând cu luna septembrie 2021, respectiv pentru intervalul 01 septembrie 2021 – 30 iunie 2022.

Valoarea totală a fondului pentru cele 30 de burse este de 75 000 lei. Valoarea totală a proiectului este de 150 000 lei.

Pentru fiecare dintre categorii vor fi desemnaţi 15 beneficiari, corespunzator numărului de burse acordate si câte 2 rezerve pentru fiecare categorie, pentru situaţiile în care unul dintre beneficiarii iniţial desemnaţi nu mai întruneşte criteriile/ condiţiile pentru acordarea bursei.

Un candidat poate aplica la o singură categorie de bursă, la alegere, indiferent dacă întruneşte condiţiile de acordare pentru ambele categorii.

Programul se desfaşoară în parteneriat cu Fundaţia Comunitară Vâlcea.


CATEGORIILE DE BURSE


DEPUNEREA DOSARELOR DE CANDIDATURĂ ȘI SELECŢIA CANDIDAŢILOR

Pentru toate categoriile de burse, dosarele de candidatură se vor depune în perioada 01 iunie – 31 iulie 2021, prin următoarele modalităţi:

  • fizic, la sediul Fundației Mitică Crăciunescu din Bujoreni, Strada Abatorului, nr. 110;
  • prin poştă (cu confirmare de primire) sau curier, în plic adresat Fundaţiei Mitică Crăciunescu, la adresa: România, judeţ Vâlcea, Bujoreni, Strada Abatorului, nr. 110;
  • în format electronic, la office@fundatiamiticacraciunescu.ro;
  • în format electronic, la fundatiamiticacraciunescu.ro/burse/trimitere-dosar

Candidaturile depuse după data de 31 iulie 2021, ora 22.00, prin e-mail, prin poștă sau curier (data înscrisă pe ştampila poştei sau numărul de AWB, ora transmiterii emailului) nu vor fi luate în considerare.

Dosarele incomplete sau care conțin informaţii dovedite inexacte vor fi descalificate. Analiza dosarelor de candidatură şi selecţia beneficiarilor se va face de către o comisie alcătuită dintr-un reprezentant al Fundaţiei Mitică Crăciunescu, un reprezentant al Fundaţiei Comunitare Vâlcea, un profesor de limba și literatura română și un avocat/notar.

Selecția bursierilor se va face în baza unui punctaj, calculat după cum urmează:

BURSA PERFORMANŢĂ

BURSA SUPORT

Pentru ambele categorii, bursele se vor acorda în ordinea descrescătoare a punctajului obținut, în limita numărului de burse disponibil pentru fiecare categorie. În cazul în care doi sau mai mulți candidați obțin același punctaj final, departajarea se va face în ordinea datei de depunere a dosarelor.

Numele bursierilor Fundaţiei Mitică Crăciunescu, pentru toate categoriile de burse, vor fi afişate în data de 30 august 2021 pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/fundatiamiticacraciunescu şi pe fundatiamiticacraciunescu.ro. Elevii acceptaţi în program vor fi contactaţi telefonic.

OBLIGAŢIILE BENEFICIARILOR

Beneficiarii burselor trebuie să-şi păstreze pe toată perioada primirii acestora calitatea de elevi la cursuri de zi si la instituţii de învăţământ de pe raza judetului Vâlcea.

Bursierii au obligaţia de a menţine un nivel ridicat notelor/mediilor, respectiv minim 7 la fiecare materie în parte şi minim 8,50 media generală semestrială, respectiv media generală anuală, nota 10 la purtare şi să nu aibă corigenţe.

Beneficiarii au obligaţia de a trimite rezultatele şcolare după fiecare semestru, în termen de 15 zile de la terminarea semestrului, respectiv primirea mediilor, în format electronic, la adresa office@fundatiamiticacraciunescu.ro

Nerespectarea acestei cerinţe atrage după sine suspendarea bursei până la primirea rezultatelor şcolare.
Bursierii au obligaţia de a rămâne în contact permanent cu reprezentanţii Fundaţiei Mitică Crăciunescu, de a informa imediat despre schimbarea domiciliului, schimbarea numărului de telefon sau a datelor de contact, schimbarea adresei de email sau transferul la o altă unitate de învăţământ.

Beneficiarii se obligă ca pe toată perioada în care beneficiază de bursa acordată să răspundă apelurilor iniţiate de reprezentanţii Fundaţiei Mitică Crăciunescu. În situaţia în care din motive justificate nu pot prelua apelurile, îi vor contacta pe reprezentanţii organizatiei menţionate imediat ce au posibilitatea, dar nu mai târziu de 48 de ore.

PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Prin semnarea fişei de înscriere şi depunerea dosarului de candidatură, candidaţii si tutorii lor legali îşi exprimă acordul ca Fundația Mitică Crăciunescu să folosească aceste informaţii în vederea evaluării și selecţiei beneficiarilor burselor şi în scopul derulării programului.

Datele personale ale participanţilor şi tutorilor legali vor fi prelucrate în conformitate cu legislaţia aplicabilă în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal, în mod particular în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.

Fundaţia Mitică Crăciunescu se obligă să implementeze măsuri tehnice şi organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător datelor cu caracter personal aparţinând participanţilor la program. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va ţine seama în special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate în special, în mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizată sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

Datele cu caracter personal vor fi dezvăluite autorităților, în cazurile în care Fundaţia Mitică Crăciunescu trebuie să respecte obligaţiile impuse de legislaţia în vigoare.

Datele candidaţilor vor fi folosite şi stocate atât timp cât este necesar pentru derularea Fondului de Burse Mitică Crăciunescu, precum și pe perioada impusă de legislația română pentru verificarea corectitudinii informațiilor furnizate autorităților fiscale. Datele vor fi stocate pentru o perioadă de 10 ani de la plata impozitelor, conform obligațiilor fiscale impuse de legislația în vigoare.

Înscrierea la Fondul de Burse Mitică Crăciunescu constituie consimţământul expres şi prealabil al bursierilor şi tutorilor legali ai acestora referitor la faptul că numele si prenumele, localitatea de domiciliu, imaginea şi vocea, dupa caz, vor putea fi facute publice, prin orice mijloc de comunicare, potrivit legislaţiei în vigoare, şi folosite în materiale proprii de promovare de către Fundaţia Mitică Crăciunescu, fără niciun fel de plată aferentă.

ACT ADITIONAL NR.1

La REGUL AMENT PRIVIND CRITERIILE DE ACORD ARE A BURSELOR FUNDATIEI MITICA CRACIUNESCU

Având în vedere solicitările primite din partea unor posibili aplicanți la Bursele Fundației, am hotărât următoarele:

Perioada pentru depunerea candidaturilor se prelungește până la data de 13.08.2021, orele 22:00.

Drept pentru care am întocmit prezentul act adițional la Regulamentul Campaniei privind criteriile de acordare a burselor Fundației ,,Mitica Craciunescu”.